شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018

در باره ما

( درنشست شور اتحاد زندانیان سیاسی در تاریخ 26 می 2017 قسمتهایی از اساسنامه مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و اساسنامه اتحاد به صورت زیر اصلاح گردید .)

————————————————-

اساسنامه  ” اتحاد زندانیان سیاسی ”
اصول زیر بنایی

1 نفی کامل جمھوری اسلامی و تمام زیرمجموعه ھای آن، تلاش تا حصول به سرنگونی کامل این رژیم

2 حمایت از زندانیان دربند ، تلاش در رساندن پیام آنھا و انعکاس صدای داد خواھی خانواده ھا در سطح وسیع ، کمک به زندانیان در راه در حد توان .

در این راستا موارد زیر را بخشی از وظیفه خود میدانیم
الف ) – تلاش در مسیر احیای حقوق زندانیان به خاک و خون کشیده شده
ب ) – افشای جنایات رژیم در زندانھا ، بازداشتگاه ھا و خانه ھای امن.
پ ) – تلاش در به پای میز عدالت کشاندن آمران و عاملان آن جنایات

را بخشی از وظیفه خویش دانسته و از مشارکت گسترده در مجامع حقوقی مستقل ، ھمکاری
با وکلا و حقوقدانان خوش نام و عدالت پژوه و نیز سایر مجامع حقوق بشری استقبال می نماییم. این نھاد از شرکت در مجامع و نھاد ھایی که شفافیت و صداقت گردانندگان و کارگزاران آن مبھم باشد معذور است

3 تلاش در جھت ارائه تصویری واقعی از زندان در رژیم فاشیستی -مذھبی و افشای کسانی که در پوشش زندانی سیاسی اعم از نادم ، توّاب ، مزدور ، جھت کسب نام و نان برای خویش ، سعی در خدشه دار نمودن تاریخ زندان و نیز ھویت زدایی از قھرمانان در زنجیر دارند.آن کسانی که با ارائه اطلاعات غلط و تصویری مخدوش و غیر واقعی از زندان ، رژیم فاشیستی – مذھبی را درقلب واقعیات و جعل تاریخ در بیش از سه دھه مدد میرسانند

4 ما به جدایی دین از حکومت (سکولاریسم) باور داریم و دین را امری شخصی و خصوصی تلقی می نماییم. بنابر این، اعتقاد به دین و آیین خاص امتیازی تلقی نمی گردد و ھمه مردم در برابرقانون شھروند درجه یک محسوب می گردند

5 یکایک اعضای این نھاد ، احترام وتبعیت خود از کلیه اصول مندرج در منشور جھانی حقوق بشر* را بخشی جداناشدنی از آرمانھای بالنده خود می دانند و چندین دھه تلاش و مبارزه خود را در راستای برقراری و حاکمیت این اصول بنیادین در زندگی سیاسی – اجتماعی میھن اسیر می دانند

اصولی که قھرمانان در زنجیر شکنجه ھا ی طاقت فرسای بیشمار را در این مسیر تحمّل نمودند و شھیدان ھست و نیست خود را( درنبردی نابرابر) تقدیم خلق ایران نمودند تا بشارت دھندۀ جامعه ای مبتنی بر این اصول و عاری از سرکوب و بی عدالتی باشند


در باره ما

این اتحاد بر اثر  ضرورت‌های حاکم به مرحله‌ای مبارزه  به وجود آمده و برای پاسداشت آرمانهای شهدا از یغمای دشمنان  دوست نما فعالیت  می‌کند
نگرش ما به زندان به عنوان یکی از مھم ترین ارکان مبارزه با رژیم فاشیستی – مذھبی است و این باور است که سمت و سو و موضع گیری ھای سیاسی ما را تعیین می سازد

ما زندانیان یادشده با توجه به شرایط خطیر کنونی تصمیم گرفتیم با گرد ھم آمدن و تاسیس نھادی کارا در حد توان و وزن خود ، به تلاش ھایمان جھت سرنگونی این رژیم شتاب بخشیم.اگر چه ھر کدام از ما با توجه به سوابق فعالیت ھا ی سیاسی – سازمانی طبعا دارای اشتراکاتی عدیده می باشیم ، با این وجود این نھاد و تشکل به ھیچ سازمان خاصّی وابسته نمی باشد و یگانه راھنمای حرکت ما ، تصمیم مجموعه اعضای این نھاد در سمت وسوی چھارچوب واصول زیر بنایی آن می باشد


چه کسانی می توانند عضو شوند ؟

الف ) کلیه زندانیان سیاسی سابق مقیم در خارج و یا داخل میھن اسیر که معتقد به سرنگونی رژیم فاشیستی مذھبی حاکم بر ایران می باشند

ب ) شورای ملّی مقاومت را به عنوان سقفی فراگیر برای ائتلاف ھمه نیروھای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران باور دارند


چگونگی عضو شدن :

تقاضای کتبی و پر کردن فرم عضویت و ارسال آن به ایمیل دبیرخانه
توجه
این نھاد حق بررسی ھویت و رسیدگی به درخواست عضویت تقاضا کننده و نیز تصمیم گیری دررابطه با پذیرش / عدم پذیرش عضو جدید را برای خود محفوظ می دارد
حق عضویت :

تنھا منبع مالی نھاد در شرایط کنونی حق عضویت اعضا می باشد که معادل پنجاه یورو در سال است .لازم است که مبلغ فوق توسط اعضا به حسابی که جزییات آن بزودی به اطلاع خواھد رسید واریز گردد
تبصره :

حق عضویت برای کلیه اعضای شاغل ضروری و برای غیر شاغلین اختیاری می باشد .

در مواردی که زن و شوھر ھر دو عضو نھاد می باشند ، پرداخت حق عضویت یکی از آنھا کفایت می کند.

شورای مدیریت :

الف ) نشست سالیانه اتحاد دراولین فرصت ممکن با حضوراکثریت افراد برگزار میشود ولی تا اولین نشست عمومی درب شوراتحاد بروی همه اعضاء باز است و هریک ازاعضاء میتواند با تعهد یکساله حضوردرشور عضوشور اتحاد شود.

ب ) در اولین جلسه ھر دوره ، پس از انتخاب اعضای شورای مدیریت ، این اعضا از بین  خود مسئول شور ، معاون اجرایی ، مسئول دبیر خانه ، مسئول مالی / خزانه دار وسایر مسئولین مورد نیاز را برای مدت یک سال کاری انتخاب می نمایند.

ت ) ضروری است که شورای مدیریت حداقل یک بار در ماه جلسه داشته باشد.

وظایف شورای مدیریت :

الف ) تصویب بودجه لازم برای بخش ھای متعدد نھاد و تصویب کمک ھای مالی به بیرون از نھاد در صورت امکان
ب ) نظارت بر شفافیت مالی نھاد
پ ) نظارت بر عملکرد بخش ھای گوناگون به جھت حصول اطمینان از عدم مغایرت آنان با
مصوبات ، عدم تداخل در امور یکدیگر ، عدم مغایرت تصمیمات با قوانین جاری کشورھایی که این نھاد در آنھا نمایندگی دارد

ج ) شرح وظایف کمیته ھای زیر مجموعه مثل کمیته زنان، کمیته تحقیق ، کمیته نظارت بر انتخابات، کمیته مالی و…….حداکثر ظرف دو ماه پس از اعلان موجودیت به اطلاع اعضا خواھد رسید
چ ) شورای مدیریت با رایزنی با سایر اعضا ، مسئولین نھاد را برای مدت یک سال با توجه به ویژگی ھای آن کمیته و نیز شایستگی ھای اعضا انتخاب می نماید.ممکن است شورای مدیریت کمیته خاصی را برای کوتاه مدت ، به منظور برخورد فعّال تر با موضوعی خاص ایجاد نماید
الزامیست تمام تصمیمات شورای مدیریت در انطباق کامل با اساس نامه و آئین نامه ھای داخلی نھاد باشد
ترکیب شورای مدیریت نھاد:

1 مسئول شورا
2 معاون اجرایی
3 مسئول دبیرخانه
4 مسئول مالی / خزانه دار
5 مسئول کمیته زنان
6 مسئول بخش سایبری و فنّی
7 مسئول روابط عمومی
8 مسئول اخبار – تحقیق – کمیته پیگیری امور زندان
9 مسئول کمیته حقوق بشر و اسناد ، می باشد
10 مسول جنگ سیاسی

توضیحات : انتخاب دو باره و چند باره ھر عضو برای شورای مدیریت بلا مانع می باشد


دستور کارسالیانه شور

الف ) گزارش کارکرد سالانه نھاد و بررسی عملکرد آن به گونه ای جامع

وآماده  کردن زمینه اعضای جدید شور توسط اعضای شورای مدیریت قبلی

ب) ترسیم خطوط مالی ، اجرایی درسال جدید

طرح پیشنھادات و انتقادات اعضا ، پی گیری آن موارد توسط شورای مدیریت جدید

شرایط ضروری برای عضویت و ادامه کار در شورای مدیریت:

پذیرش اصول و چھار چوب ھای اساس نامه ، تمکین و عدم عدول از آن و سایر مصوبات داخلی نھاد معروفیت عام و بدون خدشه به عنوان زندانی سیاسی سابق تعھّد به انجام وظایف محوّله به نحو مطلوب


برکناری اعضای شورای مدیریت :

برای برکناری اعضای شورای مدیریت آرای موافق اکثریت نسبی حاضرین شورای مدیریت کفایت می کند

تغییر و یا اصلاح اساس نامه نھاد

برای پیشنھاد ھر گونه تغییر و یا اصلاح ، (به جز تغییرات در اصول زیر بنایی که مثتثنی می باشد )درخواست کتبی ده نفر از اعضا کفایت می کند.دبیرخانه موظف است در صورت دریافت این پیشنھاد ، ظرف مدت دو ھفته تقاضای جلسه شوراضطراری بنماید و موضوع را به آرای شوربگذارد.

تعھدنامه داوطلبان پذیرش مسئولیت در نھاد ، استعفا ، اخراج مسئولین نھاد و اعضا ھنگام پذیرش مسئولیت در بخش ھای گوناگون نیاز است که فرد مسئول ، فرم تعھد نامه پذیرش مسئولیت خود را امضا نموده و به دبیرخانه تحویل نماید .
جھت استعفای مسئولین نھاد لازم می باشد که استعفا نامه دو ھفته پیشترر به دبیرخانه ارسال گردد تا شورای مدیریت به آن رسیدگی نماید .
کمیته مالی ، کارکرد ، منابع ، مخارج و اختصاص بودجه

با توجه به اھمیت کمیته مالی در امر برنامه ریزی و دست یابی به اھداف از پیش تعیین شده ذکر نکات ذیل لازم به نظر می رسد :

در حال حاضر تنھا منبع مالی این نھاد حق عضویت اعضا می باشد . کمیته مالی تمام کوشش خود را برای جذب کمک ھای مردمی ، سازمانھای خیریه مردم نھاد و افزایش احتمالی آن خواھد نمود. ھمچنان که پیشتر ذکر شد یکی از اھداف این نھاد حمایت ھای مالی از زندانیان و خانوداه ھای آنان و زندانیان در راه خواھد بود .
امید است که با افزایش جذب این کمک ھا و استمرار حمایت نھاد از زندانیان ،خانواده ھای آنان و نیز زندانیان در راه ، یاری دھندگان به این نھاد افزایش یافته و با حمایت و پشتیبانی فزاینده خود این نھاد را در راه رسیدن به اھداف مذکور در اساس نامه یاری نمایند .

یکی از مھمترین وظایف کمیته مالی ، ارائه بیلانی روشن و دقیق از کل عمل کرد مالی نھاد برای ارائه به یکایک اعضا در مجمع عمومی خواھد بود. نحوه چگونگی ھزینه کردن درآمد ھا و تخصیص بودجه به سایر بخش ھا در بخش متمم ” کمیته مالی ” در انتھای اساس نامه درج می گردید .
ما ، موسسان این نھاد ، دست ھمه یاران دیرین خود را که ھمچنان بعداز گذشت سالیان ، بهآرمانھای خویش و نیز به عھد خود با شھدا و ھمرزمان سابق وفادارندد به گرمی می فشاریم.

ما با شناخت از توان و پتانسیل یارانمان که پیشتر امتحان خود را در مقاومتی ستودنی ثابت نموده بودند ، پای به پیش نھادیم و امیدواریم که این تلاش مورد استقبال شما عزیزان قرار بگیرد ، چرا که بدون یاری شما پیشرفت ما اندک خواھد بود و آنچه که این نھاد را در مسیر پیشرو ، انسجام و قدرت می بخشد ھمانا ھمراھی و ھمکاری شما عزیزان است .این نھادی است برآمده از شما و امید است که ما را از خود بدانید چنانکه ما بدینگونه می اندیشیم.

اگرچه سالیانی است در برون از آن زندان ھا، با دیوار ھای بلند پوشیده از سیم خاردارھا ھستیم ولی فراموش نمی کنیم که ھمچنان دیو تنوره می کشد و از یاران ما و خانواده ھایشان قربانی می گیرد.در ھمین لحظه زندانیان زیادی در شکنجه گاه ھا ھستند ، ھنوز صدای ضجّه ھموطنانمان از در و دیوار شکنجه گاه ھا بر می خیزد ، در کنار اطاق ھای بازجویی ھموطنانمان با سر وروی خونین و پاھای چرکین نشسته اند ،جلّادان رژیم در حال مھیا کردن طناب ھای دار برای فردایند.یاران چشم به کمک و یاری ما دارند .پاسخ ما به آنھا چیست ؟
امروز این وظیفۀ مبرم ماست که دست در دست یکدیگر بر تلاش خود برای پایان دادن به عمر این رژیم ضد بشری که ملّتی را به گروگان گرفته است بیفزاییم ، تا بیش از این فریاد از شکنجه گاه ھا بر نخیزد ، تا یک بار و برای ھمیشه طناب ھای دار را به دار بکشانیم و بسوزانیم ، تا جانھای بی گناه نجات یابد.

ما مشتاقانه چشم به راه ھمکاری یکایک شما عزیزان در ھر حد و اندازه ای که باشد ھستیم. لطفا با ما تماس بگیرید.

با سپاس

شورای مدیریت ” اتحاد زندانیان سیاسی “

تماس با ما:
etehad67@gmail.com

 

به اشتراک بگذارید