شنبه, 5 اسفند , 1396 برابر با Saturday,24 February,2018

کمک مالی

مشخصات حساب بانکی اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی

نام صاحب حساب

PPA

Account holder

شماره حساب

117043019570

Account number

شماره آی بان

DK4330000011704301

 IBAN account number

BIC SWIFT-address

 

سویفت آدرس

DABADKKK

نام بانک

Danske Bank

Name of Bank

کشور

Denmark

Country

به اشتراک بگذارید